คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

1. นักเรียนเลือกชุมนุมได้ 1 ชุมนุม แค่ครั้งเดียวเท่านั้น 

2. ก่อนที่จะเลือกชุมนุม ให้นักเรียนดูชื่อชุมนุมที่จะเลือกให้แน่นอน ก่อนที่จะเลือก