รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-Math
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
1.นางสาวจตุพร สุกยัง
2.นางสาวณภัทร จันทร์รักษ์
- 30 30
2 Chinese is Amazing
สถานที่เรียน : ห้องสื่อภาษาจีน
1.นางสาวเสาวลักษณ์ แสงเสน่ห์
- 20 15
3 English Puzzle
สถานที่เรียน : ใต้อาคารม่วง
1.นางสาวขนิษฐา อักษรเนียม
2.นางสาวสุดฤทัย อ่อนประเสริฐ
- 30 7
4 ICT Club
สถานที่เรียน : ห้อง 125
1.นางณาตยา มโนทัศน์
2.นางสาวนิศาชล สูบผอม
- 30 30
5 Music & Movies for Fun
สถานที่เรียน : ห้องมัลติมีเดีย (อาคารม่วงชั้น 2 )
1.นางสาวพรทิพย์ ฤทธิสุนทร
- 20 20
6 Music and game for fun
สถานที่เรียน : ห้อง 405
1.นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสุบัติ
- 20 20
7 Science inspiration
สถานที่เรียน : ใต้อาคารเรียนฟ้าสดใส
1.นางสาววิลาวัลย์ ขุนศรี
2.นายจิรยุทธ ขุนอักษร
- 30 19
8 TCAS ม.6/1
สถานที่เรียน : ห้องประดู่ทอง
1.นางสาววราภรณ์ วงศ์เลื่อน
2.นางหฤทัย กาแก้ว
- - - - - 27 11
9 TCAS ม.6/2
สถานที่เรียน : ห้องประดู่ทอง
1.นางสาวสุภาพรรณ สมเพ็ชร์
- - - - - 20 8
10 TCAS ม.6/3
สถานที่เรียน : ห้องประดู่ทอง
1.นางสาวกชวรรณ สีสุก
- - - - - 25 1
11 TCAS ม.6/4
สถานที่เรียน : ห้องประดู่ทอง
1.นายอัมรินทร์ ทองยิ้ม
- - - - - 12 8
12 TCAS ม.6/5
สถานที่เรียน : ห้องประดู่ทอง
1.นายพัฒนพงศ์ ทองศรี
- - - - - 20 0
13 TO BE NUMBER ONE
สถานที่เรียน : ใต้อาคารเรียนสีม่วง
1.นางวิภารัตน์ ลักษโณสุรางค์
2.นางสาวสิริพร​ สิทธิศิริ
- 30 30
14 การละเล่นไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 323
1.นางณัฐชา คงเพชร
2.นางรวิวรรณ เมืองสุวรรณ
- 25 25
15 การแสดงสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องเรียนนาฏศิลป์
1. นายอรรถพงษ์ เกษทองคำ
2.นางวิภารัตน์ ลักษโณสุรางค์
3.นางสาวอมรรัตน์ บุญขวัญ
- 30 30
16 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
สถานที่เรียน : อาคารม่วงอินทนิล
1.นางสาวเกษศิรินทร์ เขียดนิล
2.นางสาวอรุณี ช่วยบำรุง
- 30 30
17 กีฬาไทย-กีฬาสากล
สถานที่เรียน : อาคารอเนกประสงค์
1. นายกรวิทย์ ชูดวง
2.นายนธิกรณ์ อาวุธเพชร
- 30 30
18 เกมส์ชวนคิด กับ วิทยาศาสตร์​น่ารู้
สถานที่เรียน : ห้อง 211
1.นางธิดา บุญญานุวัตร
2.นางปวีณา ทรงเดชะ
- 30 26
19 เกษตรอัจฉริยะ
สถานที่เรียน : สวนเกษตรและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1.นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์
- 20 20
20 คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน : ห้อง 221
1.นางเนาวรัตน์​ ขุนทอง​
2.นางสมฤดี แป้นจำรัส
- 30 6
21 โครงงานคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 228
1.นางสาวรุจิวิญญ์ แดงช่วย
2.นายปกป้อง โต้ตอบ
- 30 0
22 จัดสวนถาด
สถานที่เรียน : อาคารเกษตรหลังกลุ่มสาระการงานอาชีพ
1.นางมณฑา ฤทธิสุนทร
- 20 20
23 ชุมนุมดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นายธนากฤต แสงจันทร์,
2.นายสรณ์ นามสังข์
- 30 30
24 ซูโดกุ
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
1.นางประณีต หมวดจันทร์
2.นางสาวอัจฉริยา ฤทธิเดช
- 30 11
25 ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ห้อง 318 ดนตรีสากล
1.นายไกรวิทย์ สุขวิน
2.นายขจร ยิ่งขจร
- 30 30
26 ดาราศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 218
1.นางศุภวัลย์ พัฒนพงศ์
2.นายพิชาภพ หวังนุรักษ์
- 30 30
27 ต้นไม้สวยด้วยมือเรา
สถานที่เรียน : ทิศเหนือ อาคารเรียนการงานอาชีพ
1.นายโสภณ อินทร์ภักดี
- 20 20
28 ทันข่าวทันเหตุการณ์
สถานที่เรียน : ใต้อาคารม่วง
1.นางสาวิกา แสงขาว
- 20 20
29 ทัศนศิลป์
สถานที่เรียน : อาคารศิลปะ ห้อง 603
1.นางศรีอรุณ หงษ์ษา
- 30 30
30 นวดเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : ใต้อาคารม่วง
1.นายจักรพันธ์ สุทธิยาภรณ์
- 20 20
31 แนะแนว
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.นายทรงธรรม เพ็งอิน
- 20 20
32 โนราไลน์แดนซ์
สถานที่เรียน : ห้อง 605 อาคารเรียนศิลปะ
1.นางณัฐกานต์ ศรีทวี
2.นางสาวศิริกานดา ยอดศรี
- 30 10
33 พยาบาล
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.นางสาวฐิติวรรณ ศรีวราพันธุ์
- 25 25
34 ภาษา พาสนุก
สถานที่เรียน : ห้องภาษาไทย
1.นางจุดาลักษณ์ ศรีโยธา
- 20 17
35 ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : ใต้อาคารสีม่วง
1.นางสาวสวรรค์ ฤทธิศักดิ์
- 20 20
36 รักษ์ไทย
สถานที่เรียน : ใต้อาคารม่วง
1.นางสาวศศิกานต์ ขุนทอง
- 20 20
37 วิทย์ใกล้ตัว (science for life)
สถานที่เรียน : ห้อง 218
1.นางณัฐยา โชคพระสมบัติ
2.นางสาวกมลชนก จันทร์พุ่ม
- 25 8
38 วิทยาศาสตร์พาสนุก
สถานที่เรียน : ห้อง 213
1.นางกนิษฐา เพชรย้อย
- 20 20
39 วิทยาศาสตร์อากาศยาน
สถานที่เรียน : ห้อง 215
1.นายสุวิทย์ จันทร์ใหม่
- 20 20
40 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
1.นางสาวกนกรรณ สุวรรณาคม
2.นางสาวพัศยา สันสน
3.นางสาววารุณี บุญประสงค์
- - - - - 40 34
41 โสตฯ
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นายนฤพันธ์ ปานภักดี
2.นายเอิบ อักษรทอง
- 30 30
42 ออฟฟิศ พิชิตฝัน
สถานที่เรียน : สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
1.นายธีรยุทธ อินเรน
- 25 25
43 อ่านทำนองเสนาะ
สถานที่เรียน : ห้องภาษาไทย
1.นางเตือนใจ นุ่นเอียด
- 20 2